Bestuurdersnet

Alles over bestuurders in Nederland

Bestuurdersnet

Alles over bestuurders in Nederland

Politiek

Irene Korting is een voormalig wethouder van de gemeente Dronten. Als wethouder had ze in de collegeperiode van 2018 tot en met 2022 een sterk maatschappelijk gerichte portefeuille. Daartoe behoorden onder meer gezondheidszorg, GGD, economische zaken, verkeer en vervoer, Lelystad Airport, agro en food, dorpsbelangen en recreatie en toerisme.    

Vanwege haar prestaties als gemeenteraadslid en wethouder ontving Korting in 2018 de Vrouw in de Media Flevoland Award. De jury gaf aan dat Korting opviel door haar daadkracht, gedrevenheid en luisterend oor voor inwoners. Tevens stond Korting in 2018 in de Top 12 Beste Raadsleden van Nederland, een verkiezing van onder meer De Volkskrant en omroep WNL. De jury oordeelde dat ze een overtuigend spreker is, die door haar steeds weer groeiende netwerk in en buiten de gemeente feiten en onderbouwing over de mogelijkheden (en onmogelijkheden) op een rijtje heeft.    

Studie    

In 2002 behaalde Irene Korting aan de Hogeschool Windesheim haar bachelorsdiploma in Communicatie. Vier jaar eerder was zij aan deze opleiding begonnen vanuit de gedachte dat communicatie een randvoorwaarde is voor succesvol besturen.                               

Vanuit die interesse voor de werking van het bestuur in de democratie volgde Korting naast haar werk bovendien later ook de masteropleiding Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht, welke zij in 2013 voltooide. Tijdens haar studie deed ze onderzoek naar de representatieve democratie. Destijds gingen gemeenten al meer inzetten op participatie met inwoners, een ontwikkeling waaraan Korting een weloverwogen bijdrage wenste te leveren.

Loopbaan     

Irene Korting is gedurende haar carrière actief geweest in diverse adviesfuncties voor gemeenteraden, colleges van B&W en publieke organisaties. Van raadsadviseur en adjunct-griffier tot bestuur- en organisatieadviseur. Daarnaast was zij gemeenteraadslid en later wethouder in Dronten, de gemeente waar zij woonde.

Het dichterbij elkaar brengen van politiek, bestuur, organisatie en samenleving is de rode draad in de carrière van Korting. Daarin staat de vraag centraal: ‘hoe maken we verbinding met de samenleving en hoe geven we de inbreng van inwoners een plek in het beleid?’

Raadslid en wethouder

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd Irene Korting wethouder in Dronten, waar zij al vanaf 2010 namens de VVD gemeenteraadslid was. In die rol      vervulde zij      diverse nevenfuncties. Zo was zij bestuurslid van de GGD Flevoland, waar ze portefeuillehouder was van de provinciale bestrijding van COVID-19. Ook was zij bestuurlijk lid van de regionale Zorgtafel Flevoland, de Stuurgroep Samenwerking Veiligheidsregio GGD Flevoland-Gooi en Vechtstreek, de gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren, het Technofonds en de Agro Expert Raad Flevoland.

Gezondheid en zorg     

Gezondheid en zorg is in de carrière van Korting een terugkerend onderwerp. Dat begon als raadslid, waar ze woordvoerder voor het sociaal domein was ten tijde van de overgang van de zorgtaken van Rijk naar gemeenten.

Voordat Irene Korting in 2018 wethouder werd, was zij senior adviseur gezondheidszorg bij landelijk expertisecentrum Pharos, dat zich richt op het terugdringen van gezondheidsverschillen. Daar hield Korting zich bezig met het vraagstuk hoe partijen in het Nederlandse zorglandschap kunnen bewegen van de bestaande focus op zorg en ziekte naar een duurzame inzet op gezondheid, gedrag en preventie. De aanpak van de gezondheidsverschillen was daarbij gericht op mensen in sociaal kwetsbare situaties.

Toen het ziekenhuis MC Zuiderzee failliet ging in 2018 vroeg de lokale gezondheidszorg volop extra aandacht. Het wegvallen van MC Zuiderzee werd opgevangen door samenwerkingsverbanden zoals de Zorgtafel Flevoland, waaraan overheden, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en andere zorginstellingen deelnamen. Daarnaast droeg Korting als GGD-bestuurder bij aan de succesvolle samenwerking tussen de GGD’s en de veiligheidsregio’s van Flevoland en Gooi en Vechtstreek.

Gedurende de coronacrisis was Korting verantwoordelijk voor de portefeuille COVID-19 binnen het GGD-bestuur van Flevoland. Door de intensieve samenwerking met de GGD Flevoland en diverse zorgpartners beschikt Korting vanuit een brede scope over veel bestuurlijke ervaring en kennis op het gebied van de actuele zorg- en gezondheidsvraagstukken.